Lisia Góra

50°05'04"N 21°01'30"E (50.084623, 21.025054)
252 m n. p. m.
Lisia Góra należy do najstarszych miejscowości w powiecie tarnowskim. Powstała na wzniesieniu, górującym nad okolicą. Istniała zapewne już we wczesnym średniowieczu.
Prawdopodobnie znajdował się tu niewielki gród obronny, a z biegiem czasu wyrosła przy nim osada służebna. Brak dokładnych badań archeologicznych w tym rejonie nie pozwala na potwierdzenie tej hipotezy. Powierzchniowe znaleziska fragmentów ceramiki świadczą o zasiedleniu wzgórza przynajmniej od IX–X w. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, łowiectwem, bartnictwem i rzemiosłami opartymi o surowce leśne. W puszczańskich odstępach produkowali smołę, dziegieć, węgiel drzewny. W prymitywnych piecach hutniczych, dymarkach, przetapiano niskoprocentową rudę darniową pozyskiwaną z lokalnych złóż.
W 1354 r. król Kazimierz Wielki wydał przywilej, w którym zezwolił trzem synom nieżyjącego wówczas rycerza Witka: Mikołajowi, Pawłowi i Klemensowi, na lokowanie wsi na prawie niemieckim „na surowym korzeniu” nad rzeką Czarna. Wieś ta początkowo zwała się Brzuchowa, względnie Brzucowa lub Żuchowa, a nawet Żukowice, jednak dokładna analiza tego przywileju wyraźnie wykazuje, że chodziło w nim o wieś Lisia Góra. Przy podziale dóbr pomiędzy starszą i młodszą linią Tarnowskich Leliwitów, Rafał z Tarnowa otrzymał w 1448 r. Lisią Górę, Śmigno, Żukowice, Pawęzów oraz Krzyż.
Lisia Góra, jak inne wsie, mocno ucierpiała w czasie najazdu szwedzkiego. W 1702 r. generał szwedzki Magnus Steinbock, podczas marszu na Pilzno i Dębicę splądrował Lisią Górę, zabierając chłopom bydło. Opornych pozabijał i wiele chałup z dymem puścił. Ściągnął też kontrybucję w wysokości 9000 guldenów. Sanguszkowie, jedni z kolejnych właścicieli, zaostrzyli system feudalny. Nie zważając na protesty władz austriackich, żądali oni jeszcze w 1846 r. od chłopów 52 dni pańszczyzny rocznie, zamiast przepisowych 12 dni i wymagali ponadto przez cały rok tak zwanych „dni pomocowych” tj. różnych posług dla dworu. Dlatego w Lisiej Górze, jak i w innych wsiach, narastała nienawiść do Sanguszków. Zbrojne wystąpienia chłopów sparaliżowały powstanie i doprowadziły do palenia i rabowania dworów, mordowania ich właścicieli, dzierżawców, oficjalistów, a nawet księży. W Lisiej Górze miało miejsce pierwsze starcie chłopów z powstańcami.
Ożywienie nastrojów patriotycznych nastąpiło z chwilą wybuchu powstania styczniowego. Lisia Góra znajdowała się na szlaku oddziałów ochotników, werbowanych m.in. w Tarnowie, udających się za Wisłę, do Królestwa, by walczyć z zaborcą. W czerwcu 1863 r. zorganizowano dużą grupę powstańczą dowodzoną przez gen. Jordana. W jej składzie znaleźli się też ochotnicy z Lisiej Góry i pobliskich miejscowości.
Pod koniec lat trzydziestych uwidoczniła się poprawa warunków materialnych mieszkańców. Wznoszono nowe domy, rozwijał się handel. Zbudowano drogę łączącą Tarnów z Dąbrową Tarnowską i Szczucinem. W czasie II wojny światowej 10 VI 1944 r. placówka AK „Ligia” w Lisiej Górze przeprowadziła akcję Kośba. Ponadto przeprowadzono wiele działań dywersyjnych, skierowanych przeciwko policji granatowej, której posterunek znajdował się w Lisiej Górze.
Barokowy, murowany kościół św. Wojciecha w Lisiej Górze wybudowano w latach 1716–1728 w miejscu drewnianego, który spłonął w 1710 r. Kościół, uszkodzony w 1747 r. przez pożar, rozbudowano w drugiej połowie XIX w. przedłużając nawę, budując wieżę przy zachodniej fasadzie i nową zakrystię przy południowej ścianie prezbiterium. Jednonawowy kościół, z wyższym prezbiterium zamkniętym ścianą prostą, nakryty sklepieniem kolebkowym z lunetami zdobi polichromia figuralno-ornamentalna wykonana w 1925 r. przez Stanisława Gucwę. Późnobarokowe i rokokowe wyposażenie świątyni pochodzi z XVIII w. W ołtarzu głównym mieści się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z początku XVIII w. Po bokach łuku tęczowego są dwa późnobarokowe ołtarze z przedstawieniem św. Anny nauczającej Marię (XVIII/XIX w.) po lewej i św. Franciszka (XVIII/XIX w) po prawej. Na belce tęczy znajduje się krucyfiks późnogotycki, pochodzący z XVI w., późnobarokowe posagi Matki Bożej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty. Wyposażenie kościoła dopełnia późnobarokowa marmurowa chrzcielnica z rokokowym zapleckiem ze sceną chrztu Chrystusa w Jordanie oraz ambona rokokowa, z przedstawieniami Ojców Kościoła. Do zabytków z epoki rokoka należą ponadto stalle, ławy, 2 konfesjonały i 3 feretrony z obrazami: Matki Bożej Różańcowej, św. Izydora oraz Marii Magdaleny.
Przy kościele stoi klasycystyczna kaplica cmentarna, poprzedzona czterokolumnowym portykiem.
W Lisiej Górze znajduje się karczma. Klasycystyczny murowany budynek na planie kwadratu pochodzi z XIX w. Nakryty jest dachem czterospadowym.
Cmentarz wojenny nr 207 w Lisiej Górze projektował Johann Watzal. Cmentarz znajduje się w południowo-wschodnim narożniku obecnego cmentarza parafialnego. Elementem centralnym cmentarza jest nowy krzyż drewniany (niezgodny z wyglądem oryginalnego) stojący na ziemnym kopcu. Na cmentarzu zachowało się kilka oryginalnych tabliczek nagrobnych i krzyży. Oprócz pochówków z czasu I wojny światowej po lewej stronie pomnika są także pochówki nowsze. Cmentarz wojskowy nie posiada własnego ogrodzenia. Pierwotnie był ogrodzony żywopłotem. W 39 grobach pojedynczych i 2 mogiłach zbiorowych pochowano tutaj 3 żołnierzy austro-węgierskich z 7 kompanii 28. batalionu marszowego landszturmu, 10 żołnierzy niemieckich z 217, 218 i 220 pruskiego rezerwowego pułku piechoty, 33 żołnierzy rosyjskich z 17 Archangielskiego pułku piechoty, 18 Wołogodskiego pp., 19 Kostromskiego pp. i 20 Halickiego pp - wszystkie z 5 Dywizji Piechoty. Nazwiska pochowany tu Niemców brzmią bardzo polsko m.in. Wieśniewski, Rzadki, Izydorczyk.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......