Rezerwat Żebracze

49°24'33"N 20°51'18"E (49.409322, 20.855023)
695 m n. p. m.
Rezerwat Żebracze obejmuje obszar o powierzchni 44,67 ha w dolnej części stromego południowo-zachodniego stoku Jaworzynki (Wielkiej Bukowej, 1104 m n.p.m.) w krótkiej dolince bocznego dopływu Szczawnika (otulina rezerwatu ma 149 ha). Ze względu na strome zbocze, rezerwat jest położony na zróżnicowanej wysokości 607–1010 m n.p.m. Całość znajduje się w obrębie leśnictwa Szczawnik (Nadleśnictwo Piwniczna).
Rezerwat Żebracze został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 11 grudnia 1995 r. w celu ochrony naturalnych lasów bukowych o zróżnicowanym składzie gatunkowym, licznych form skałkowych oraz stanowisk rzadkich i chronionych gatunków porostów. W rezerwacie dominuje drzewostan bukowo-jodłowy. Wiele drzew ma około 150 lat. Podobnie jak w całych Beskidach, tak i tu pojawia się powszechna tendencja wypierania jodły przez buka w drzewostanach regla dolnego. Największą powierzchnię zajmuje formacja żyznej buczyny karpackiej Dentario Glandulosae-Fagetum. W runie występuje także objęta ochroną marzanka wonna, a ponadto gajowiec żółty. Oprócz narecznicy i wietlicy, w zespole spotyka się także inne paprocie, jak np. zachyłka oszczepowata i zachyłka trójkątna. W miejscach, gdzie gleby są mniej zasobne w składniki pokarmowe, występuje drzewostan bukowy reprezentujący zespół kwaśnej buczyny Luzulo Nemorosae-Fagetum. Na stoku występują grzędy skalne, które porasta las jodłowy. W jego runie dominuje trzcinnik leśny. Zdecydowanie najmniejszą część powierzchni rezerwatu zajmuje świerk pospolity z domieszką modrzewia europejskiego. W drzewostanie tym zupełnie nie występuje piętro runa, wyjątkowo spotykamy borówkę czarną i pojedyncze gatunki roślin charakterystyczne dla lasów bukowych – dowód, iż pierwotnie występowała tu buczyna karpacka. Sporadycznie można spotkać jaworzynę górską oraz brzosty, czyli wiązy górskie. Wzdłuż potoków rozwija się zbiorowisko roślin z udziałem lepiężnika białego, żywokostu sercowatego i miesiącznicy trwałej.
W górnej części potoku płynącego wzdłuż południowej granicy rezerwatu występuje ubogie zbiorowisko łąkowe. Z wielu roślin chronionych występujących w rezerwacie, na szczególną uwagę zasługują gnieźnik leśny, podkolan zielonawy, parzydło leśne, paprotnik kolczasty i miesiącznica trwała. W porównaniu do silnie zdewastowanych i odmłodzonych drzewostanów w otoczeniu, las ten stanowi dobrze zachowany starodrzew dawnej puszczy karpackiej. Krajobrazowym walorem są też liczne wychodnie skalne, jary źródliskowe i wąwozy.
W miejscu, gdzie granica rezerwatu dochodzi do drogi w dolinie Szczawnika, ustawiono tablice z informacjami o rezerwacie i regulamin zachowania turysty w formie piktogramów (głównie zakazy).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

Naša webová stránka používa súbory cookie, vrátane na štatistické účely. Ak nechcete, aby sa ukladali na váš pevný disk, zmeňte nastavenia prehliadača.
Viac o tomto......